VEDTÆGTER FOR Sydlollands Vinterbadere

VEDTÆGTER FOR Sydlollands Vinterbadere

VEDTÆGTER FOR Sydlollands Vinterbadere

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Sydlollands Vinterbadere

Foreningens hjemsted er Hyldtofte Østersøbad, Lolland Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe optimale forhold for vinterbadere på Sydlolland og at udbrede vinterbadningen.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at skabe optimale forhold for vinterbadere på Sydlolland, og at udbrede vinterbadningen.

Forslag til paragraf ændring, i vedtægter for Sydlollands-Vinterbadere

§ 2 Foreningens Sydlollands-Vinterbadere formål.

Foreningens formål er at skabe udendørs badning hele året, primært fra oktober til april, at kunne opnå sundhed, velvære, samt et socialt godt kammeratskab. Foreningen ønsker at udbrede og fremme Vinterbadningens muligheder.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Indmeldelsen sker ved betaling af kontingent. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Kontingentet indbetales umiddelbart efter årets generalforsamling. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kasseren med virkning fra udgangen af et regnskabsår. Ingen medlemmer kan ved udtrædelse af foreningen gøre krav på nogen dele af foreningens aktiver.

§ 4 Kontingent

Størrelse af kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i ultimo oktober måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved mail til foreningens medlemmer, opslag og på diverse sociale medier. Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige.

Til generalforsamlingen har alle adgang. Stemmeret har medlemmer der ikke er i kontingentrestance på dagen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Formandens beretning

  4. Regnskabsaflæggelse

  5. Indkomne forslag

  6. Fastsættelse af årets kontingent

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  8. Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter

  9. Valg af 1-2 bilagskontrollanter

  10. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelt indkomne forslag udsendes til medlemmer via mail senest 3 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Alle sager bortset fra vedtægtsændringer afgøres ved simpel majoritet, således at stemmelighed betyder forkastelse. Skriftlig afstemning foretages, når blot et medlem kræver det. Personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages skriftligt. Hvert medlem har én stemme. Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Bestyrelsen er forpligtet til inden 1 måned efter modtagelsen af en sådan begæring at afholde ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved opslag samme steder som ved indkaldelse til generalforsamlingen, med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en valgt bestyrelse på 5 personer og 2 suppleanter. Valget af bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen. Alle valg er toårige. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med min. 3 bestyrelsesmedlemmers fremmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes ad-hoc grupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Bestyrelsen træffer bestemmelser om foreningens anliggender og har fuld afgørelse af alle spørgsmål, der vedrører foreningens almindelige forretningsgange.

§ 8 Regnskaber og bilagskontrol

Foreningens regnskab følger vinterbadesæsonen, dvs. fra 1. oktober. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet føres af kasseren der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabsføring og bilagskontrol udføres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg af aktiver tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Ved ikke budgetlagte dispositioner kan bestyrelsen højest disponere over 10.000 kr. årligt uden vedtagelse på generalforsamlingen.

Kassereren varetager indkassering af kontingenter og betaling af regninger. Foreningens konti disponeres af min. 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti og indgår aftaler herom.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun foretages, når det er anført på dagsordenen for generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne er til stede, og ændringsforslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis der ikke på generalforsamlingen er 2/3 af foreningens medlemmer til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer der er mødt. Indkaldelse til en ny generalforsamling skal ske inden 3 uger regnet fra den netop afholdte generalforsamling.

§ 11 Opløsning

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Foreningens eventuelle midler ved opløsning af foreningen skal tilfalde almennyttige formål.

_______________________________________________________________

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. oktober 2020.

______________________ _________________________________
Dirigent                                                             Formand