Referat-fra-generalforsamling 2023

Referat-fra-generalforsamling-i-Sydlollands-Vinterbadere-2023

Referat fra generalforsamling i Sydlollands Vinterbadere
Tid:
22. oktober 2023
Sted: Hyggestedet, Rødbyhavn
Deltagere: 17 fremmødte.

Formand Henning Larsen bød velkommen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Anne Kristine Lauritzen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at der var fejl i den annoncerede og udsendte dagsorden. Forsamlingen besluttede i stedet af følge dagsordenen fra foreningens vedtægter:

1.Valg af dirigent

2.Valg af stemmetællere

3.Formandens beretning

4.Regnskabsaflæggelse

5.Indkomne forslag

6.Fastsættelse af årets kontingent

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter

9.Valg af 1-2 bilagskontrollanter

10.Eventuelt.

2. Valg af stemmetællere
Jørn Jakobsen og Dorthe Pedersen meldte sig og blev valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning 2022-2023
Henning fremlagde beretning for året der er gået siden sidste generalforsamling. Beretningen vedlægges. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse
Henning gennemgik årets regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Budget og kontingent
Bestyrelsen havde ikke lavet budget for kommende år, men der blev fremlagt et udgiftsbudget. Forsamlingen opstillede et forslag til budget som vil indebære et underskud, hvis medlemstallet falder fra nuværende 64 medlemmer til 50 medlemmer. Se punkt 6.

5. Indkomne forslag.
Henning havde foreslået en vedtægtsændring med følgende ordlyd:Det årlige kontinent falder til betaling, senest den 01. oktober. Indbetaling af kontinent, efter den 31 marts, anses for forudbetaling for efterfølgende regnskabsår. Kontigentrestance i mere end 2 måneder, medfører automatisk sletning af medlemskabet.

Forsamlingen forslog i stedet følgende ændring til vedtægternes § 3:

  1. Det årlige kontinent falder til betaling, senest den 1. januar. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet.

Hertil bemærkes, at ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne er til stede, og ændringsforslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Da ovenstående vedtægtsændring ikke er væsentlig, besluttede en enig forsamling at dispensere fra denne regel, og vedtog herefter ændringsforslag b.

6. Fastsættelse af årets kontingent

Dorthe Pedersen foreslog at kontingentet hæves til 275 kr. Forsamlingen besluttede at hæve kontingentet til 250 kr.

7. Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt for de næste 2 år:

Mary Sørensen
Anne Rasmussen

Følgende blev valgt for det næste år: Inge Lise Jensen (1 år grundet Birgitte Kreuters udtræden af bestyrelsen i utide)

8. Valg af suppleanter
Bodil Larsen blev genvalgt.

9. Valg af bilagskontrollanter
Jørn Jakobsen og Freddy Frost Frederiksen blev valgt.

10. Eventuelt
Følgende forslag blev fremlagt, og gives videre til den nye bestyrelse:

  • Udlejning af saunaen begrænses. Eksempelvis således at den ved udlejning ikke bliver kørt væk, med eventuelle lejere kan benytte den enten ved Østersøbadet eller i Kramnitze, alt efter hvor den står på pågældende tidspunkt.

  • Bestyrelsen har et stort ønske om at der nedsættes et saunaudvalg. Ingen meldte sig på mødet, men hvis man er interesseret, kan man rette henvendelse til bestyrelsen

  • Hjemmesiden revideres, således at vilkårene for at leje saunaen fremgår tydeligt

Referent: Bente Christiansen
Dirigent: Anne Kristine Lauritzen

Tak til alle de fremmødte medlemmer. Tak for at I støtter vores forening. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *